A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az oktatási és kulturális miniszter feladat- és hatásköréről szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - szakképzés tekintetében a szakképesítésért felelős miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:
 
A rendelet hatálya


1. § A rendelet hatálya kiterjed

a) fenntartóra való tekintet nélkül

aa) az általános iskolákra,

ab) a szakiskolákra,

ac) a gimnáziumokra, a szakközépiskolákra (a továbbiakban együtt: középiskola),

ad) az alapfokú művészetoktatási intézményekre,

ae) a gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményekre [a továbbiakban az aa)-ae) pont alattiak együtt: iskola],

af) a diákotthonokra és kollégiumokra (a továbbiakban: kollégium),

ag) a többcélú intézményekre [a továbbiakban az a) pont alattiak együtt: nevelési-oktatási intézmény];

b) az Oktatási Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal);

c) a tanulókra és az iskolákba jelentkezőkre;

d) a pedagógusokra;

e) a nevelő és oktató munkát végző más szakemberekre és a nem pedagógus-munkakört betöltőkre;

f) a tanulók és jelentkezők szüleire, gyámjára (a továbbiakban együtt: szülő).

A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)2. § (1) A nevelési-oktatási intézményekben a munkát a tanév, ezen belül a szorgalmi idő, tanítási év keretei között kell megszervezni.

(2) Ha e rendelet másképp nem rendelkezik, a 2009/2010. tanévben a szorgalmi idő első tanítási napja 2009. szeptember 1. (kedd) és utolsó tanítási napja 2010. június 15. (kedd). A tanítási napok száma - ha e rendelet másképp nem rendelkezik - száznyolcvanhárom nap. A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási napok száma száznyolcvankét nap.


(3) Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap

a) középiskolákban és a szakiskolákban - a b)-c) pontban meghatározott kivétellel - 2010. április 30.,

b) az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium fenntartásában lévő szakközépiskolákban 2010. május 28., a Honvédelmi Minisztérium fenntartásában lévő szakképző iskolában 2010. június 4.,

c) szakiskolákban, szakközépiskolákban másfél, két és fél éves képzésben tanulók részére 2010. január 15.

(4) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben és a felnőttoktatásban a szorgalmi idő első és utolsó napját - a szorgalmi idő első és utolsó hetének keretében - az igazgató határozza meg.

(5) A szakképesítések megszerzésére való felkészítés a szakképző iskola első szakképzési évfolyamán február első hetében is megkezdhető. A szorgalmi idő első és utolsó napját az iskola igazgatója állapítja meg úgy, hogy a tanítási napok száma a (2) bekezdésben foglaltaknak megfeleljen.

(6) A szorgalmi idő első féléve 2010. január 15-ig tart. Az iskolák 2010. január 22-ig értesítik a tanulókat, illetőleg a kiskorú tanulók szüleit az első félévben elért tanulmányi eredményekről. A (4)-(5) bekezdésben meghatározott esetben az első félév utolsó napját az igazgató állapítja meg. Az értesítést ettől a naptól számított hét napon belül kell megküldeni.

(7) Az első és a második félév (a szorgalmi idő utolsó napja) lezárását követő tizenöt napon belül az iskoláknak nevelőtestületi értekezleten el kell végezniük a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet meg kell küldeni - tájékoztatás céljából - az iskolaszéknek és a fenntartónak.

 

Tanítási szünet a szorgalmi időben, a tanítás nélküli munkanapok

3. § A szorgalmi idő alatt a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában öt, a nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában hat munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról a nevelőtestület véleményének kikérésével az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni.

4. § (1) Az őszi szünet 2009. október 26-tól október 30-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap november 2. (hétfő).

(2) A téli szünet 2009. december 23-tól 2009. december 31-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap 2009. december 22. (kedd), a szünet utáni első tanítási nap 2010. január 4. (hétfő).

(3) A tavaszi szünet 2010. április 2-től április 6-ig tart. A szünet előtti utolsó tanítási nap április 1. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap április 7. (szerda).

(4) Az iskola az (1)-(3) bekezdésben meghatározott szünetek mellett - a szorgalmi idő kezdő és befejező napjának változatlanul hagyásával - más időpontban is adhat a tanulóknak szünetet, illetőleg a szünetek kezdő és befejező napját módosíthatja, ha a - közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló törvény) 52. §-ának (16) bekezdésében meghatározottak megtartásával - heti pihenőnapon tartott tanítási nappal ehhez a szükséges feltételeket megteremti.

(5) A nemzeti és etnikai kisebbségi oktatásban részt vevő iskolák az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontoktól eltérhetnek, illetve a (4) bekezdésben meghatározottak szerint a tanulók részére szünetet adhatnak, ha azt a nemzetiségi hagyományok vagy az anyanemzet hagyományai indokolják.

(6) Az (1)-(5) bekezdésben szabályozott szünetek napjain, ha azok munkanapra esnek, az iskolának - szükség esetén - gondoskodnia kell a tanulók felügyeletéről. A felügyelet megszervezéséről több iskola közösen is gondoskodhat.
 
A vizsgák rendje

5. § (1) A középiskolai érettségi vizsgákat, a szakközépiskolai és a szakiskolai szakmai vizsgákat az 1. számú mellékletben foglaltak szerint kell megtartani.

(2) Az alapfokú művészetoktatási intézményekben a szorgalmi idő utolsó három hetében lehet vizsgát szervezni. A vizsga időpontját az iskola igazgatója határozza meg.

(3) Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendeletben meghatározott feladatok végrehajtásának részletes szabályait, ezen belül az okmányirodák kijelöléséről és illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott körzetközponti feladatokat ellátó települési (fővárosi, kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban: körzetközponti jegyző), valamint a vizsgabizottságot működtető intézmény (a továbbiakban: vizsgaszervező iskola) megbízottjának az írásbeli érettségi vizsga lebonyolításával kapcsolatos feladatait a 4. számú melléklet tartalmazza. A körzetközponti jegyző számára meghatározott feladatokat a középiskola székhelyén történő vizsgaszervezés esetén a székhely szerint, a középiskola telephelyén történő vizsgaszervezés esetén a telephely szerint illetékes körzetközponti jegyző látja el.


A felvételi eljárás és a beiratkozás

6. § A középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

A tanulmányi versenyek

7. § (1) A 2. számú melléklet tartalmazza azoknak a tanulmányi versenyeknek a jegyzékét, amelyeket az Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) hirdet meg az iskolák részére, illetve amelyeket pályáztatás nélkül anyagilag és szakmailag támogat.

(2) Az iskola a munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.

(3) Az iskola a jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre történő felkészítést akkor építheti be a munkatervébe, ha azzal az iskolaszék, iskolaszék hiányában az iskolai szülői szervezet és az iskolai diákönkormányzat egyetért.

(4) A szakképzés tanulmányi versenyei tekintetében az (1) és (3) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakképesítésért felelős miniszter az általa kiírt szakmai tanulmányi versenyre vonatkozó felhívásnak a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő megjelentetéséről 2009. október 30-ig gondoskodik, egyúttal intézkedik a felhívásnak az OKM hivatalos lapjában és honlapján való közzétételéről.
 
Országos mérés, értékelés elrendelése

8. § (1) A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (4) és (5) bekezdése alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell megvizsgálni az anyanyelvi és a matematikai alapkészségek fejlődését a negyedik, a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamon valamennyi tanulóra kiterjedően.

(2) A közoktatásról szóló törvény 95. § (1) bekezdésének p) pontja alapján a 2009/2010. tanévben országos mérés, értékelés keretében kell elvégezni a kisebbségi nyelvismeret alapozó mérését a kétnyelvű és anyanyelvű nemzetiségi iskolák negyedik évfolyamán. A hatodik, nyolcadik és tizedik évfolyamon a matematikai alapkészségek vizsgálatához szükséges mérőeszközt az adott kisebbség nyelvén is rendelkezésre kell bocsátani azokban az iskolákban, ahol a matematika tantárgyat az adott kisebbség nyelvén oktatják.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott méréseket, értékeléseket a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával 2010. május 26-án. A mérés napja tanítási napnak minősül, melyet az érintett tanulók a mérésben való részvétellel teljesítenek. További kötelező tanórai foglalkozás számukra nem szervezhető. A méréshez szükséges adatokat az érintett nevelési-oktatási intézmények a Hivatal részére 2009. november 27-ig küldik meg, a Hivatal által meghatározott módon.

(4) A Hivatal 2011. február 28-ig országos, intézményi és fenntartói szintű elemzéseket készít, majd megküldi az intézményi szintű elemzéseket az intézmények vezetőinek, az intézményi és a fenntartói szintű elemzéseket a fenntartóknak, az országos elemzést pedig az OKM-nek. Az OKM az országos elemzést - tájékoztatás céljából - megküldi a Közoktatás-politikai Tanácsnak és az Országos Köznevelési Tanácsnak, továbbá azt 2011. május 31-ig nyilvánosságra hozza.

(5) A tanuló eltérő ütemű fejlődéséből, fejlesztési szükségleteiből fakadó egyéni hátrányoknak a csökkentése, továbbá az alapkészségek sikeres megalapozása és kibontakoztatása érdekében az általános iskolák 2009. október 15-ig felmérik azon első évfolyamos tanulóik körét, akiknél az óvodai jelzések, illetve a tanév kezdete óta szerzett tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell a későbbiekben támogatni, és ezért az osztálytanító indokoltnak látja az azt elősegítő pedagógiai tevékenység megalapozásához a Diagnosztikus fejlődésvizsgáló rendszer alkalmazását. Az igazgatók 2009. október 31-ig - a Hivatal által közzétett formanyomtatvány alkalmazásával - jelentik a Hivatal regionális igazgatóságainak az érintett tanulók létszámát. Az e bekezdésben meghatározott vizsgálatokat az iskoláknak a kiválasztott tanulókkal 2009. december 11-ig kell elvégezniük.

(6) A közoktatásról szóló törvény 95/A. § (4) bekezdésének b) pontja alapján 2009. november 2. és 2010. április 30. között a Hivatal hatósági ellenőrzés keretében vizsgálja a középfokú felvételi eljárás szabályainak betartását a középfokú nevelési-oktatási intézményekben.

(7) A közoktatásról szóló törvény 93. § (1) bekezdésének g) pontja alapján 2009. október 1. és 2009. november 30. között szakmai ellenőrzés keretében kell elvégezni a tanórán kívüli foglalkozásként szervezett iskolai sportkörök, sportfoglalkozások vizsgálatát az általános iskolákban és a középfokú nevelési-oktatási intézményekben. A szakmai ellenőrzést a Hivatal szervezi meg az országos szakértői névjegyzékben szereplő szakértők bevonásával.
 
Az országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok

9. § A közoktatásról szóló törvény 99. §-ának (7) bekezdése szerint meghatározott minimumot - képességszintet - az 5. számú melléklet tartalmazza.
 
Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) 2009. augusztus 31-én hatályát veszti - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a 2007/2008. tanév rendjéről szóló 19/2007. (III. 23.) OKM rendelet, valamint a 2008/2009. tanév rendjéről szóló 17/2008. (V. 9.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet).

(3) Az OKM rendelet 8. §-ának (4) bekezdése 2010. június 1-jén veszti hatályát.
 
1. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez
 
I. Érettségi vizsgaidőszakok, vizsganapok
 
1. A 2009. évi október-novemberi érettségi vizsgák


1. A 2009. évi október-novemberi érettségi vizsgák
 
  Emelt szintű érettségi vizsga Középszintű érettségi vizsga Időpont
Írásbeli érettségi vizsgák
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv október 16., 8.00
magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv október 19., 8.00
rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak rajz és vizuális kultúra, szakmai előkészítő tárgyak október 19., 14.00
matematika    matematika    október 20., 8.00
földrajz    földrajz    október 20., 14.00
történelem    történelem    október 21., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv október 21., 14.00
angol nyelv  angol nyelv  október 22., 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció filozófia    október 22., 14.00
informatika    informatika    október 26., 8.00
orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek október 26., 14.00
német nyelv német nyelv október 27., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma, hittan, bibliaismeret - Hit Gyülekezete mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma október 27., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv október 28., 8.00
kémia, egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak kémia, egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak október 28., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv október 29., 8.00
biológia; emberismeret és etika; ember- és társadalomismeret, etika; társadalomismeret biológia október 29., 14.00
francia nyelv francia nyelv október 30., 8.00
fizika, művészeti tárgyak, ének-zene fizika, művészeti tárgyak, ének-zene október 30., 14.00
szóbeli vizsgák   november 11-16.
  szóbeli vizsgák november 19-27.


2. A 2010. évi május-júniusi érettségi vizsgák

 
  Emelt szintű érettségi vizsga
Középszintű érettségi vizsga Időpont
Írásbeli érettségi vizsgák magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv magyar nyelv és irodalom, magyar mint idegen nyelv május 3., 8.00
matematika    matematika    május 4., 8.00
történelem    történelem    május 5., 8.00
angol nyelv angol nyelv május 6., 8.00
német nyelv német nyelv május 7., 8.00
nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv nemzetiségi nyelv és irodalom, nemzetiségi nyelv május 10., 8.00
informatika    - május 11., 8.00
latin nyelv, héber nyelv latin nyelv, héber nyelv május 11., 14.00
biológia    biológia    május 12., 8.00
emberismeret és etika; ember- és társadalomismeret, etika; társadalomismeret - május 12., 14.00
kémia    kémia    május 13., 8.00
földrajz    földrajz    május 13., 14.00
szakmai előkészítő tárgyak szakmai előkészítő tárgyak május 14., 8.00
- informatika    május 17., 8.00
művészeti tárgyak, ének-zene művészeti tárgyak, ének-zene május 17., 14.00
fizika    fizika    május 18., 8.00
rajz és vizuális kultúra rajz és vizuális kultúra május 18., 14.00
francia nyelv francia nyelv május 19., 8.00
filozófia, nemzetiségi népismeret, célnyelvi civilizáció filozófia    május 19., 14.00
olasz nyelv olasz nyelv május 20., 8.00
mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma május 20., 14.00
spanyol nyelv spanyol nyelv május 21., 8.00
hittan, bibliaismeret - Hit Gyülekezete - május 21., 14.00
orosz nyelv, egyéb nyelvek orosz nyelv, egyéb nyelvek május 25., 8.00
egyéb központi követelményekre épülő vizsgatárgyak egyéb központi követelményekre épülő vagy egyedileg akkreditált vizsgatárgyak május 25., 14.00
szóbeli vizsgák   június 3-9.
  szóbeli vizsgák június 14-25.
 
II. Szakmai vizsgaidőszakok, vizsganapok

1. A szakközépiskolákban, a szakiskolákban, a speciális szakiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgarészét, illetve írásbeli, interaktív, szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenységét - a 2-5. és a 7. pontban meghatározottak kivételével - az alábbi időben kell megszervezni:

a) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:    2009. október 5-6-7-8-9.    8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:    2009. október   

b) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:    2010. február 1-2-3-4-5.    8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész, valamint szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:    2010. február-március   

c) írásbeli vizsgarész, írásbeli és interaktív, vizsgatevékenység:    2010. május 17-18-19-20-21.    8.00-tól

szóbeli és gyakorlati vizsgarész:    2010. június   

szóbeli és gyakorlati vizsgatevékenység:    2010. május-június   

2. A Honvédelmi Minisztérium illetékességi körébe tartozó iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli vizsgaidőpontjai: 2010. január 20. és június 7.

3. Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium irányítása alá tartozó, iskolai rendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések írásbeli, szóbeli és gyakorlati vizsgaidőpontjai:

a) írásbeli:    2009. szeptember 24.    10.00

szóbeli és gyakorlati:    2009. október 12-16.   

b) írásbeli:    2010. január 5.    10.00

szóbeli és gyakorlati:    2010. január 18-22.   

c) írásbeli:    2010. május 26.    10.00

szóbeli és gyakorlati:    2010. június 7-18.   

4. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium illetékességi körébe tartozó, iskolarendszerű szakképzésben oktatott szakképesítések szakmai vizsgáinak írásbeli és szóbeli (gyakorlati) vizsgaidőpontjai:

a) írásbeli:    2009. október 1-2.    8.00

szóbeli és gyakorlati:    2009. október 5-22.   

b) írásbeli:    2010. február 1-2.    8.00

szóbeli és gyakorlati:    2010. február 3-26.   

c) írásbeli:    2010. május 17-18.    8.00

szóbeli és gyakorlati:    2010. május 19.-június 25.   

5. A vizsgaidőszak meghatározásánál a felsőfokú szakképzés esetén figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

6. Az egyes OKJ szakképesítések írásbeli, vizsgarészének, az írásbeli és interaktív vizsgatevékenységeknek szakképesítésenként, illetve tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, valamint a tételek átvételének idejét és módját a szakképesítésekért felelős miniszter közleményben teszi közzé.

7. A szakközépiskolákban a szakmai vizsgák írásbeli vizsgarésze, illetve írásbeli, interaktív vizsgatevékenysége 2010. május 28-án is megszervezhető (pótnap) abban az esetben, ha a vizsgázó szakmai vizsgát, valamint érettségi vizsgát is tesz, és az írásbeli vizsgák, illetve az írásbeli vagy interaktív vizsgatevékenységek azonos napra eső időpontjai nem teszik lehetővé a mindkét vizsgán való részvételt. A vizsgaidőpontok egybeeséséről, a pótnap igénybevételének szükségességéről a szakközépiskola a vizsgabejelentés és tételigénylés megküldésével egyidejűleg értesíti a szakképesítésért felelős minisztert és a szakmai vizsga írásbeli tételét biztosító intézményt.

2. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez

Jegyzék a tanulmányi versenyekről
 
I. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és finanszírozott tanulmányi versenyek


Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek

Magyar irodalom
Magyar nyelv
Matematika I. kategória
Matematika II. kategória
Matematika III. kategória
Történelem
Angol nyelv I. kategória
Angol nyelv II. kategória
Francia nyelv I. kategória
Francia nyelv II. kategória
Latin nyelv
Német nyelv I. kategória
Német nyelv II. kategória
Olasz nyelv I. kategória
Olasz nyelv II. kategória
Orosz nyelv
Spanyol nyelv I. kategória
Spanyol nyelv II. kategória
Biológia I. kategória
Biológia II. kategória
Filozófia
Fizika I. kategória
Fizika II. kategória
Földrajz
Informatika I. kategória
Informatika II. kategória
Kémia I. kategória
Kémia II. kategória
Mozgóképkultúra és médiaismeret
Művészettörténet
Rajz és vizuális kultúra
Horvát nyelv és irodalom
Német nemzetiségi nyelv és irodalom
Román nyelv és irodalom
Szerb nyelv és irodalom
Szlovák nyelv és irodalom
Szlovén nemzetiségi nyelv
 
II. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által meghirdetett és anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Országos általános iskolai nemzetiségi tanulmányi versenyek a 7. és a 8. évfolyamos tanulók számára

Cigány népismeret
Horvát nyelv
Horvát népismeret
Görög nyelv
Görög népismeret
Német nemzetiségi nyelv
Nemzetiségi német népismeret
Román nyelv
Román népismeret
Szerb nyelv
Szerb népismeret
Szlovák nyelv
Szlovák népismeret
Szlovén nyelv
Szlovén népismeret

Országos Művészeti Tanulmányi Versenyek
Versenyek az alapfokú művészetoktatási intézmények tanulói részére

XI. Országos Klarinétverseny
XI. Országos Oboa- és Fagottverseny
XII. Országos Zongoraverseny
X. Országos Kürtverseny
VII. Országos Czidra László Furulyaverseny
IX. Országos Orgonaverseny
XI. Országos „Alba Regia” Kamarazene-verseny
VIII. Országos „Bartók Béla” Hegedű-duó Verseny
III. Országos Fotó-videó Verseny
III. Országos Kerámia- és Tűzzománckészítő Verseny
IV. Országos Grafikai Verseny
IV. Országos Néptáncverseny (csoportos)

Versenyek a művészeti szakközépiskolák és szakiskolák részére

X. Országos Kürtverseny
X. Országos Harsona- és Tubaverseny
X. Országos Trombitás- és Ütőhangszeres Verseny
VII. Országos Énekkari Verseny
VIII. Országos Fuvolaverseny Elek Tihamér emlékére
X. Országos Orgonaverseny
XII. Országos Richter János Klarinétverseny és III. Országos Szaxofonverseny
VI. Országos Gitárverseny és Cimbalomverseny
I. Országos Jazz-zenei Verseny
IV. Országos Klasszikus Balett- és Modern Tánc Verseny
XIX. Országos Rajzverseny
XIII. Országos Népművészeti Verseny
XIII. Országos Mintázásverseny
IV. Országos Néptáncverseny (szólótánc)
 
III. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium által anyagilag támogatott tanulmányi versenyek

Sajátos nevelési igényű tanulók tanulmányi versenyei

Hallássérült tanulók XXIV. országos Hanyvári Pál kommunikációs emlékversenye
Siket tanulók XXVIII. Borbély Sándor országos tanulmányi versenye
A tanulásban akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák tanulóinak
XXXV. országos komplex tanulmányi versenye
XXVI. Koncz Dezső országos tanulmányi verseny az értelmileg akadályozott tanulók nevelését, oktatását ellátó általános iskolák diákjai számára

Kazinczy-díj Alapítvány Péchy Blanka emlékére tanulmányi versenyei

„Szép Magyar Beszéd” verseny az 5-8. évfolyamos tanulók számára
„Szép Magyar Beszéd” verseny a középfokú intézményekben tanulók számára
„Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny

3. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez
 
A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 8. számú mellékletében meghatározott középfokú iskolai felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2009/2010. tanévben


Határidők Feladatok
2009. 09. 18. Az OKM pályázatot hirdet a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába, a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjába, valamint a Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi-Szakiskolai Programjába történő jelentkezésről.
2009. 09. 30. Az OKM a minisztérium honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2009. 10. 15. A középfokú iskolák az OKM által közzétett közleményben foglaltak szerint meghatározzák tanulmányi területeik belső kódjait és elektronikus formában (fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy papír alapú megerősítéssel) megküldik a Felvételi Központnak.
2009. 10. 31. A középfokú iskoláknak felvételi tájékoztatóban kell nyilvánosságra hozniuk a felvételi eljárásuk rendjét, és a felvételi tájékoztatót közzé kell tenniük a közoktatás információs rendszerében. A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok az írásbeli felvételi megrendezéséhez előírt fenntartói hozzájárulásokat megküldik a Hivatalnak.
Az általános iskola szóban tájékoztatja a nyolcadikos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
2009. 11. 20. A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi írásbeli felvételit szervező gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára írásbeli felvételit szervező középfokú intézmények jegyzékét.
2009. 12. 11. A tanulók jelentkezése a központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbelikre közvetlenül a vizsgát szervező intézménybe.
2009. 12. 11. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára történő pályázatok benyújtása.
2009. 12. 16. Az egységes írásbeli vizsgát szervező intézmények eddig az időpontig jelentik a Hivatalnak a hozzájuk az írásbeli vizsgákra jelentkezettek alapján a feladatlap-igényüket.
2010. 01. 22. Az általános felvételi eljárás kezdete.
2010. 01. 22. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezőkkel.
2010. 01. 22., 14.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban.
2010. 01. 23., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre és a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára az érintett középfokú intézményekben.
2010. 01. 28., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamos általános tantervű képzésre, valamint a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2010. 01. 29. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjába tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkező, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2010. 01. 30., 10.00 Egységes írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára az érintett középiskolákban.
2010. 01. 31. A főjegyző megküldi az általános iskolának a kötelező felvételi feladatot ellátó középfokú iskola nevét és címét.
2010. 02. 01. Jelentkezés az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium és a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott iskolákba.
2010. 02. 04., 14.00 Pótló írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamos tehetséggondozó képzésre jelentkezők számára azoknak, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2010. 02. 11. Az egységes írásbelit szervező középfokú intézmények értesítik az írásbeli eredményéről a tanulókat.
2010. 02. 11. A Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjában részt vevő intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményéről - egymás egyidejű előzetes értesítésével és az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Arany János Programirodájának bevonásával - értesítik az érdekelt szülőket, tanulókat és általános iskolákat.
2010. 02. 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig a Felvételi Központnak. (A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történő jelentkezésről a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Felvételi Központnak.)
2010. 02. 22.-03. 12. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
2010. 03. 16. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket.
2010. 03. 18-19. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.
2010. 03. 22.  Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Felvételi Központnak.
2010. 03. 26. A Felvételi Központ elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek névsorát ABC sorrendben.
2010. 04. 05-. A Felvételi Központ a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti az ideiglenes felvételi jegyzékben közzétett névsort.
2010. 04. 08. A középfokú iskola igazgatója a végleges felvételi jegyzéket (rangsor, felvehető létszám, a biztosan fel nem veendők listája) megküldi a Felvételi Központnak (elektronikus úton és írásban).
2010. 04. 19. A Felvételi Központ egyezteti az elektronikusan és levélben érkezett igazgatói döntéseket, kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2010. 04. 26. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
2010. 05. 03-14. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2010. 05. 03.-08. 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
2010. 05. 18. A 2010. 05. 14-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
2010. 05. 28. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2010. 06. 15. Ha a tanköteles tanulót nem vették fel középfokú iskolába, az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye (vagy tartózkodási helye) szerint illetékes települési önkormányzat jegyzőjének.
2010. 06. 23-25. Beiratkozás a középfokú iskolákba az iskola igazgatója által meghatározott időben.
2010. 08. 09-27. Beiratkozás az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által fenntartott rendészeti szakközépiskolákba.
2010. 08. 02-06. Beiratkozás a Honvédelmi Minisztérium által fenntartott szakképző iskolába.
2010. 08. 23-24. A tanköteles tanulók beíratása a kötelező felvételt biztosító iskolába (az iskola által meghatározott időben).
2010. 09. 01. A tanköteles tanulók beíratásának elmulasztásáról a kötelező felvételt biztosító iskola értesíti az illetékes jegyzőt.

* A tanköteles tanulól általános iskolába történő beíratásának, a középfokú iskolába történő felvételi eljárásnak és beiratkozásnak rendjét külön jogszabályok rendezik.

 
4. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez
 
A) A körzetközponti jegyzők feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak elosztásában

1. A zárt feladatlap-csomagokat (a zárt feladatlap-csomag a továbbiakban: csomag) tartalmazó zárt küldemények (küldemény a továbbiakban: doboz) átvétele a Hivataltól, illetve annak megbízottjától.

a) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok átvételének megszervezése, az átvétel dokumentálása.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozok sértetlenségének ellenőrzése, dokumentálása.
c) Eltérés esetén jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

2. Az egyes dobozok tartalma és a hozzájuk tartozó csomagjegyzék, továbbá az egy adott vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, illetve dobozok tartalma és az iskola vizsgaszervezési igénye közötti egyezőség tételes átvizsgálására irányuló ellenőrzés megszervezése az érettségit szervező iskolák számára.

a) Az iskolák kiértesítése az ellenőrzés helyszínéről és időpontjáról.
b) A csomagokat tartalmazó zárt dobozoknak a vizsgaszervező iskola képviselőjének jelenlétében történő bontása és a dobozok tartalmának a csomagok felbontása nélkül történő ellenőrzése. A jegyző által végzett tételes ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a dobozok ténylegesen az átvételi dokumentumokban jelzett csomagokat az ott megjelölt számban és tartalommal tartalmazzák-e. A magyar nyelv és irodalom, a matematika, a történelem, az angol nyelv és a német nyelv vizsgatárgyak esetében az ellenőrzést a jegyző az iskola képviselőjének a jelenléte nélkül is elvégezheti.
c) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
d) A doboz visszazárása.
e) Eltérés és pótigények esetén jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az adott vizsgatárgy csomagjainak átadása a vizsgaszervező iskola igazgatójának vagy az általa írásban meghatalmazott személynek.

a) A doboz nyitása, az átadásra kerülő csomagok előkészítése az átadásra.
b) A vizsgatárgy csomagjainak átadása, az átadás dokumentálása.
c) A doboz visszazárása.
d) Rendkívüli eseményről jegyzőkönyv felvétele és a Hivatal értesítése.

4. A szolgálati titokká minősített feladatlapokat tartalmazó csomagok és a csomagokat tartalmazó dobozok őrzése, nyilvántartása és átadása a minősített adat kezelésének rendjéről szóló 79/1995. (VI. 30.) Korm. rendeletnek a szolgálati titokra vonatkozó rendelkezései, továbbá jelen rendelet rendelkezései és az oktatási és kulturális miniszter vagy a Hivatal a miniszter által írásban átruházott hatáskörben eljáró vezetőjének külön rendelkezése szerint.

B) A vizsgaszervező iskolák feladatai az írásbeli érettségi vizsgák feladatlapjainak átvételével kapcsolatban

1. A körzetközponti jegyző feladatellátását segítendő egy olyan jegyzék összeállítása, amelyből kiderül, hogy melyik napon, milyen vizsgát szervez az adott iskola. A jegyzéket a következő pontban részletezett ellenőrzés alkalmával kell átadni a körzetközponti jegyzőnek.

2. A csomagokat tartalmazó dobozoknak csomagok felbontása nélküli tételes ellenőrzése a körzetközponti jegyzők értesítésében megjelölt időpontban és helyszínen. Az ellenőrzést a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy végezheti.

a) A dobozok tartalmának ellenőrzése a csomagok felbontása nélkül, a körzetközponti jegyzők jelenlétében. Az ellenőrzés annak megállapítására irányul, hogy a vizsgaszervező iskola számára átvett doboz, dobozok, illetve az abban, azokban elhelyezett csomagok tartalma mind a feladatlapok tárgya, mind azok száma tekintetében megfelel-e az iskola vizsgaszervezési igényének.
b) Az ellenőrzés megtörténtének dokumentálása.
c) Eltérés esetén az észlelt tények, illetve az esetleges pótigények jelzése a körzetközponti jegyzőnek.

3. A vizsgaidőszak írásbeli vizsganapjainak reggelén az aznapi vizsgatárgyak feladatlapjait tartalmazó csomagok átvétele a körzetközponti jegyző által meghatározott időpontban és helyszínen. A csomagok átvételére a vizsgaszervező iskola igazgatója vagy az általa írásban meghatalmazott személy jogosult.

5. számú melléklet a 24/2009. (V. 25.) OKM rendelethez
 
A 2006/2007. és a 2007/2008. tanévekben lefolytatott országos mérés, értékelés alapján meghatározott tanulói képességszint-határok
 

A tanulók képességszintjeinek határai a standard képességpontok skáláján
 

(A képességszintek határértékeire eső képességpont esetén a tanuló teljesítményét a magasabb képességszintbe kell sorolni.)

6. évfolyam, matematika

     - 1. alatti szint: 397,5-ig
     - 1. szint: 397,5-486,5
     - 2. szint: 486,5-575,5
     - 3. szint: 575,5-664,5
     - 4. szint: 664,5-től.

6. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

     - 1. alatti szint: 336-ig
     - 1. szint: 336-426
     - 2. szint: 426-516
     - 3. szint: 516-606
     - 4. szint: 606-tól.

8. évfolyam, matematika

     - 1. alatti szint: 389-ig
     - 1. szint: 389-471
     - 2. szint: 471-553
     - 3. szint: 553-635
     - 4. szint: 635-től.

8. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

     - 1. alatti szint: 340-ig
     - 1. szint: 340-435
     - 2. szint: 435-530
     - 3. szint: 530-625
     - 4. szint: 625-től.

10. évfolyam, matematika

     - 1. alatti szint: 357,5-ig
     - 1. szint: 357,5-452,5
     - 2. szint: 452,5-547,5
     - 3. szint: 547,5-642,5
     - 4. szint: 642,5-től.

10. évfolyam, magyar nyelvi alapkészséghez kapcsolódó szövegértés

     - 1. alatti szint: 345-ig
     - 1. szint: 345-445
     - 2. szint: 445-545
     - 3. szint: 545-645
     - 4. szint: 645-től. 

Jelenleg Online

Oldalainkat 39 vendég és 0 tag böngészi

Utolsó fórum hozzászólások

Dokumentumok

dokumentumokDokumentumaink segítséget nyújtanak, ha szükséged van rá a munkád során. Vedd figyelembe, te is segíthetsz másoknak, ha publikálsz itt cikkeket!

Témakörök

temakorokA honlap megpróbálja összegyűjteni a fejlesztéshez, gyógypedagógiai és logopédiai munkához szükséges anyagokat. Tegyél te is azért, hogy minél több anyagot találjanak itt az érdeklődők.

Segítségnyújtás

segitsegHa kérdése van, a fórumban megkérdezheti és a megfelelő szakember megpróbál segíteni Önnek!

Fórum

forumfórum az a hely, ahol meg lehet beszélni a problémákat. Mindenkit várunk oda, akinek kérdése van vagy segítséget szeretne nyújtani másoknak.